Betingelser

Vægten pr. deltager ved arrangementer på vand, må ikke overstige 100 kg.

Fremmøde skal ske 15 min. før aftalt tidspunkt.

Man skal sørge for at have sokker/strømper på eller med, da det er påbudt at have på inde i
boldene.

Der må ikke være nogle skarpe genstande på tøjet ved arrangementet. Så som lynlås på
baglommen i jeans.

Bestilling/bookning. Det bookede arrangement er bindende ved bestilling/booking. I henhold til
lov om visse forbrugeraftaler er f.eks Waterballs/Landballs ikke omfattet af en fortrydelsesret.

Betaling. Der betales kontant på dagen for arrangementets afholdelse, hvis ikke andet er aftalt.

Ændring. Ved ændring af tidspunkt eller dato, skal vi kontaktes på mail. Det kan forventes at koste Dkk 100,- i adminstrationsomkostning pr. booking.

Afbestilling. Ved afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets afholdelse opkræves 500,- kr. i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mindre end 2 dage før arrangement datoen eller manglende fremmøde på arrangement datoen fra kundens side, opkræves det fulde aftalte beløb.
Waterevents forbeholder sig ret til at aflyse arrangementet pga. dårligt vejr og andre udefra uforudsete hændelser, uden nogen form for kompensation af enhver form.
Waterevents og dets instruktører bestemmer udelukket om der kan aflyses pga vejr forhold.
Aflyser kunden i et tilfælle hvor vi vurderer at arrangementet kunne være afholdt, anses dette som en afbestilling iht. almindelige betingelser.

Alkohol. Waterevents og dennes instruktører forholder sig retten til at afvise stærkt berusede personer, ligesom instruktørerne kan nægte enkeltpersoner eller hele hold at deltage i aktiviteterne som følge af dette. Aflyses et arrangement pga. dette, gælder de normale betingelser som ved afbestilling.

Forsikring. Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Waterevents er leverandør af aktiviteter, er deltagerne forsikret mod fysisk skade gennem sædvanlig ansvarsforsikring, tegnet i Alm. Brand Forsikring.
Den tegnede ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion eller fejl/mangler ved det anvendte udstyr.
Waterevents ansvarsforsikring dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerhedsprocedurer.
Det forudsættes i øvrigt, at køberen af arrangementet har den lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de deltagende medarbejdere, såfremt der er tale om et firmaarrangement.

Erstatningskrav. Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Waterevents, at disse er behørigt forsikret.
Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Waterevents eller dennes underleverandører tegnede ansvarsforsikring, er Waterevents og dennes underleverandører uvedkommende.
Køberen af arrangementet er opfordret til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under egen ansvarsforsikring, eller om denne som led i arrangementets afholdelse skal tegne yderligere
forsikring.
I forbindelse med arrangementet forbeholder Waterevents sig retten til at foretage enhver nødvendig ændring, der påbyder sig som følge af arrangementets karakter, samt vejr- og vindforhold, herunder ændringer vedrørende transportform og aktiviteter begrundet i deltagernes sikkerhed.
Enhver ændring vil i videst muligt omfang blive gennemført således at arrangementets samlede karakter og omfang opretholdes, idet sådanne eventuelle programændringer vil være uden betydning for arrangementet og den aftalte pris.

Copyright © 2016. Alle rettigheder forbeholdt.